ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν σήμερα 7/11/2022 στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου ο ονομαστικός πίνακας και οι πίνακες κατάταξης & επιλογής της ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ: ΩΖ4ΕΩ13-Μ6Φ) για την πρόσληψη προσωπικού, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ ενός (1) ατόμου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκιάθου.

Προθεσμία υποβολής ένστασης από 8/11/2022

έως 17/11/2022

     Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

   Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.">prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο

Συνημμένοι:

Οι πίνακες
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή