ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  29 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. : 9827

 

 

 

 

Προς : Τ...ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. ............................................................

           Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

 

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

    Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

 

 

            

 

 

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 03η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 

2

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή