ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 17/11/2016

                  Αρ. πρωτ.: 9766

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (6η). Εξ αναβολής.
  1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.215,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου κυρίας παρεμβάσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, σε σχέση με την υπ’ αριθ. καταθ. ΤΠ89/14-10-2016 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 1. Της εταιρείας με την επωνυμία «ARIONDEVELOPMENTCOS.A.» και 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «EASTWINDSHIPPINGCOLTD» με αντικείμενο την αναγνώριση κυριότητας του Δήμου Σκιάθου και όχι του Ελληνικού Δημοσίου, σε έκταση που βρίσκεται στη θέση «Στροφυλιά», διόρθωση εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Σκιάθου, σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως καταχωρίσεως της πρόσθετης παρέμβασης ως εγγραπτέας πράξης στο Κτηματολογικό Γραφείο Σκιάθου.

  1. 3.Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι η κρίνεται αναγκαία η λήψη της απόφασης λόγω προθεσμιών, που πρέπει να τηρηθούν προς όφελος του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων
Κύλιση στην Αρχή