ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 06/04/2016

Αρ. πρωτ.:2559

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5 m2 και ψήφιση πίστωσης ποσού 43.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7132.02.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού με την ανάδειξη αναδόχου, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου

  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

  3. Εισηγητές θεμάτων

Κύλιση στην Αρχή