ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος : 14/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμό Πρωτ.: 2632

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς :

 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΑ/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

11

Έγκριση όρων διακήρυξης για την ανάθεση σε ιδιώτη της αποκομιδής

απορριμμάτων

ΣΧΕΤΙΚΟ: 35/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

.2.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πέντε ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.105,93 Ευρώ), από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου προμηθειών και ελευθέρων επαγγελματιών και από πρόσθετα τέλη από Ι.Κ.Α. του έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου

ΣΧΕΤΙΚΟ: 2378/11-03-2014 Εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας

43.

Λήψη απόφασης για τροποποίηση Συμφωνητικού λόγω αλλαγής επωνυμίας πλειοδότη έπειτα από τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία Α. Αντώναρος – Β. Αντώναρος Ο.Ε

 ΣΧΕΤΙΚΟ: 

2156/05-03-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

74.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών υπηρεσιών, για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος, ενώπιον του Α.Τ. Σκιάθου, για τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Διολέττα, ως αρμοδίου Αντιδημάρχου επί θεμάτων καθαριότητας, επί μηνύσεως Νικολάου Πέργαντου.

 

45.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών υπηρεσιών για:

Α)Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υπεράσπιση του Δημάρχου και Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Νικολάου Πλωμαρίτη και των Γεωργίου Θεοδώρου, Δημητρίου Διολέττα, Κυριάκου Καραστατήρα και Παύλου Τασιόπουλου, ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής, κατηγορουμένων για αποδιδόμενη παράβαση καθήκοντος κατά την ενάσκηση της υπηρεσίας τους, ήτοι για την αυθαίρετη χρήση αιγιαλού από τον επιχειρηματία Γεώργιο Σκουμπρή στη θέση «Μπανάνα» στις 06-07-2009

Β) Παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υπεράσπιση του Δημάρχου Νικολάου Πλωμαρίτη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου επί θεμάτων καθαριότητας, Δημητρίου Διολέττα,

Γ) Παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, δικάζοντος ως Εφετείου, στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά Γεωργίου Πατσογιάννη, πρώην εργαζομένου και κατά της με αριθ. 1/2013 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Τακτική Διαδικασία, για οφειλόμενες διαφορές δεδουλευμένων.

Δ)Παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, δικάζοντος ως Εφετείου, στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά Γεωργίου Πατσογιάννη, πρώην εργαζομένου και κατά της με αριθ. 2/2013 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Τακτική Διαδικασία, για οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως.

Ε) Σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων, σχετικά με την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους.

 

66.

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια Πλεγμάτων

Α.Δ. Διενέργειας: 179/2620/14-03-2014

Γνωμοδότηση: 2621/14-03-2014

Κ.Α 30.6662.04

ΠΟΣΟΥ 145,00 ΕΥΡΩ

 

7.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για «Γιατρό Εργασίας

ΚΑ 00.6117 ΠΟΣΟΥ 4.500,00ΕΥΡΩ

 

88.

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης Σχολικών κτηρίων

Α.Δ. Διενέργειας: 180/2623/14-03-2014

Γνωμοδότηση: 2624/14-03-2014

ΚΑ 10.6261.1 ΠΟΣΟΥ 109,00 ΕΥΡΩ

 

99.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών Μεταφορών- φορτοεκφορτώσεις εντός και εκτός πόλης

ΚΑ 20.6412 ΠΟΣΟΥ 1.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑ 30.6412 ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΕΥΡΩ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή