ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος : 14/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμό Πρωτ.: 1377 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Προς : Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Θ Ε Μ Α «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10) «Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΑΑ/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 11 ΨΗΦΙΣΗ ΧΡΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΟ: 1275/13-02-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 22 Λήψη αποφάσεως για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων , μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 24/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, επί αγωγής του Γεωργίου Λύγκα, κατοίκου Σκιάθου κατά του Δήμου Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΟ: 636/24-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας .3. Τροποποίηση Συμφωνητικού λόγω αλλαγής επωνυμίας πλειοδότη έπειτα από σύσταση εταιρείας ΣΧΕΤΙΚΟ: 1270/12-02-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 44. Τροποποίηση Συμφωνητικού λόγω αλλαγής επωνυμίας πλειοδότη έπειτα από σύσταση εταιρείας ΣΧΕΤΙΚΟ: 1269/12-02-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 5. Ψήφιση Πίστωσης για Καύσιμα και λιπαντικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ 10.6643 6.000,00 15.6643 8.000,00 20.6641 55.000,00 30.6641 5.000,00 35.6641 4.966,72 6. Ψήφιση Πίστωσης για Δαπάνες Δημοσιεύσεις 30.6462 2.000,00 10.6461 1.500,00 10.6462 1.500,00 10.6463 4.000,00 7. Ψήφιση Πίστωσης για Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00.6451 500,00 00.6453 2.000,00 8. Ψήφιση Πίστωσης για Ασφάλιστρα οχημάτων 20.6253 5.000,00 30.6253 3.000,00 30.6252 1.000,00 9. Ψήφιση Πίστωσης για Τόκους δανείων εσωτερικού 00.6521 80.000,00 10. Ψήφιση Πίστωσης για Τέλη κυκλοφορίας 20.6322 1.000,00 11. Ψήφιση Πίστωσης για Προμήθειες τραπεζών 00.6515 4.000,00 12. Ψήφιση Πίστωσης για Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151 40.000,00 13. Ψήφιση Πίστωσης για Μίσθωση λιπαντηρίου – πλυντηρίου (αριθμ. πρωτ. συμφωνητικού: 3459/3-5-12) 20.6263 5.184,00 14. Ψήφιση Πίστωσης Μετακινήσεις - οδοιπορικά υπαλλήλων 10.6422 5.000,00 20.6422 2.000,00 40.6422 3.000,00 15. Ψήφιση Πίστωσης για αμοιβή Νομικών – συμβολαιογράφων 00.6111 5.000,00 16. Ψήφιση Πίστωσης Νομικός σύμβουλος 10.6111 15.000,00 17. Ψήφιση Πίστωσης για Ανταλλακτικά οχημάτων 20.6671.01 6.000,00 18. Ψήφιση Πίστωσης για Ηλεκτρολογικό υλικό οχημάτων 20.6671.02 4.000,00 19. Ψήφιση Πίστωσης για Ελαστικά οχημάτων 20.6671.03 2.000,00 20. Ψήφιση Πίστωσης για Συντήρηση οχημάτων 20.6263 20.000,00 21. Ψήφιση Πίστωσης για Οδικό μεταφορέα (σύμφωνα με την 358/2013 Α.Δ.Σ.) 00.6117 565,00 22. Ψήφιση Πίστωσης Μηχανογραφική υποστήριξη βάσεων δεδομένων 10.6142.00 9.000,00 23. Ψήφιση Πίστωσης Μηχανογραφ. επεξεργασία δεδομένων &παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων 10.6142.00 9.000,00 24. Ψήφιση Πίστωσης για Συντήρηση σχολικών κτηρίων 10.6261.1 675,12 25. Ψήφιση Πίστωσης για δαπάνες Ταχυμεταφορών 00.6221 5.000,00 26. Ψήφιση Πίστωσης Σ.Ο.Λ. (243/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 00.6117 10.607,52 27. Ψήφιση Πίστωσης Απομαγνητοφώνησης 00.6113.2 14.000,00 28. Ψήφιση Πίστωσης για Προμήθεια Ανθοσυνθέσεων Α.Δ. Διενέργειας: 35/252/13-01-2014Γνωμοδότηση: 453/20-01-2014 00.6434 1.000,00 29. Ψήφιση Πίστωσης για Προμήθεια Γάλακτος Α.Δ. Διενέργειας: 29/246/13-01-2014Γνωμοδότηση: 490/21-01-2014 20.6063.2 12.000,00 10.6063 1.000,00 30. Ψήφιση Πίστωσης για Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας Α.Δ. Διενέργειας: 30/247/13-01-2014Γνωμοδότηση: 1305/13-02-2014 20.6063.1 2.500,00 31. Ψήφιση Πίστωση για Προμήθεια Γραφικής ύλης Α.Δ. Διενέργειας: 31/248/13-01-2014Γνωμοδότηση: 453/20-01-2014 10.6612 8.000,00 32. Ψήφιση Πίστωσης για Προμήθεια Χαρτιού και μελανιών Α.Δ. Διενέργειας: 33/250/13-01-2014Γνωμοδότηση: 452/20-01-2014 10.6613.02 12.000,00 10.6613.01 3.000,00 33. Ψήφιση Πίστωσης για Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 30.7412.1 9.882,84 34. Ψήφιση Πίστωσης για Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του δρόμου στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής (ΣΑΤΑ) 35.7332.0 4.900,00 35 Ψήφιση Πίστωσης για υπηρεσίες « Γιατρός εργασίας» (λήξη 20/3/2014) 00.6117 1.500,00 36. Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικός ασφαλείας» (λήξη 31/8/2014) 00.6117 5.382,40 37. Ψήφιση Πίστωσης Ταχυμεταφορές 00.6221 115,52 38. Ψήφιση Πίστωσης για υπόλοιπο διαγωνισμού «Διαχείριση ΧΥΤΑ Δήμου Σκιάθου» 20.6142.01 247.776,46 39. Ψήφιση Πίστωσης ΜΟΔ (Τεχνική βοήθεια του Δήμου) 30.6117 4.500,00 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ
Κύλιση στην Αρχή