ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος , 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμό Πρωτ.: 1029 Προς : Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Θ Ε Μ Α «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10) «Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Λήψη απόφασης περί ανάκλησης - ακύρωσης των αριθμ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 /2014 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (1ης/2014 και 2ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης) λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της. 2 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. ΣΧΕΤΙΚΟ: 680/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 3 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός καταστήματος στη θέση Μπούρτζι στην Σκιάθο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ΣΧΕΤΙΚΟ: 679/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 4 Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013 ΣΧΕΤΙΚΟ: 12953/31-12-2013 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 5 Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: 893/31-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 6 Εισηγητική Έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013) ΣΧΕΤΙΚΟ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 7 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2013 και απαλλαγή του υπόλογου Διαχειριστή της 8 Ψήφιση Παγίας Προκαταβολής 2014 και ορισμός υπολόγου 9 Λήψη απόφασης έπειτα από την παραλαβή της αριθμ. 3760/12-12-13 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία αφορά την ακύρωση της αριθμ. 265/2013 Α.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΟ: 95/08-01-2014 Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 10 Αποδοχή δωρεάς λεωφορείου σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3983/26-05-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (λεωφορειούχος Τσιφλίδης Ιωάννης) ΣΧΕΤΙΚΟ: 192/0-01-2014 Αίτηση του κ. Ιωάννη Τσιφλίδη 11 Ψήφιση Πίστωσης ποσού 15.000,00 Ευρώ για την προμήθεια Τροφίμων του Παιδικού Σταθμού Δήμου ΣκιάθουΑ.Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 32/249/13-01-2014-01-17ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : 41417-01-2014 Κ.Α. 15.6669ΠΟΣΟΥ: 15.000,00 Ευρώ 12 Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σκιάθου Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ
Κύλιση στην Αρχή