ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος , 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμό Πρωτ.: 895 Προς : Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Θ Ε Μ Α «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10) «Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. ΣΧΕΤΙΚΟ: 680/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 2 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός καταστήματος στη θέση Μπούρτζι στην Σκιάθο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ΣΧΕΤΙΚΟ: 679/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 3 Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013 (εξ αναβολής) ΣΧΕΤΙΚΟ: 12953/31-12-2013 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 4 Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σκιάθου 5 Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: 893/31-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας 6 Εισηγητική Έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2013) ΣΧΕΤΙΚΟ: 894/31-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ
Κύλιση στην Αρχή