ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σκιάθος , 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                          Αριθμό Πρωτ.: 691

                                                              Προς :

                                           Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                 Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                               Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΟ: 680/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

2

Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός καταστήματος στη θέση Μπούρτζι στην Σκιάθο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

ΣΧΕΤΙΚΟ: 679/27-01-2014 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

3

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013 (εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ: 12953/31-12-2013 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

4

Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σκιάθου

 

                                                  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή