ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σκιάθος , 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                          Αριθμό Πρωτ.: 424

                                                              Προς : Τ….ν κ. …………………………………………

                                           Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                 Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Λήψη απόφασης έπειτα από την παραλαβή της αριθμ. 3760/12-12-13 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία αφορά την ακύρωση της αριθμ. 265/2013 Α.Δ.Σ.

ΣΧΕΤΙΚΟ: 95/08-01-2014 Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

2

Αποδοχή δωρεάς λεωφορείου σχετικό το απ’ αριθμ. πρωτ. 3983/26-05-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (λεωφορειούχος Τσιφλίδης Ιωάννης)

ΣΧΕΤΙΚΟ: 192/0-01-2014 Αίτηση του κ. Ιωάννη Τσιφλίδη

3

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013

ΣΧΕΤΙΚΟ: 12953/31-12-2013 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

4

Ψήφιση Πίστωσης ποσού 15.000,00 Ευρώ   για την προμήθεια Τροφίμων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου

Α.Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 32/249/13-01-2014-01-17

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : 41417-01-2014

Κ.Α. 15.6669

ΠΟΣΟΥ: 15.000,00 Ευρώ

5

Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σκιάθου

 

                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή