ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σκιάθος , 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                           Αριθμό Πρωτ.:  12821

                                                              Προς : Τ….ν κ. …………………………………………

                                            Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                 Τακτικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου σήμερα την 24η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Ψήφιση Πίστωσης Προμήθειας Χρωμάτων και αναλώσιμων για συντήρηση κτηρίων

Α.Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 1005/12756/18-12-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : 12757/18-12-2013

Κ.Α. :    10.6261.1

ΠΟΣΟΥ: 200,00 Ευρώ

2

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια ποτηριών για Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου

Κ.Α. :     00.6495

ΠΟΣΟΥ: 129,60 Ευρώ

3

Ψήφιση Πίστωσης ποσού για  «Αμοιβές νομικών για το κληροδότημα Γαλάτη».

Κ.Α.       00.6111

ΠΟΣΟΥ: 22.500,00 Ευρώ

4

Ψήφιση Πίστωσης ποσού  για «Οδοιπορικά υπαλλήλων»

Κ.Α.       10.6422

ΠΟΣΟΥ: 1.000,00 Ευρώ

5

Ψήφιση Πίστωσης Ποσού για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Δήμου Σκιάθου»

Κ.Α.       20.6211

ΠΟΣΟΥ: 130.000,00 Ευρώ

6

Ψήφιση Πίστωσης για «Καταβολή δανείων – τόκων Δ.ΕΥ.Α.Σ.»

Κ.Α.        00.6824

ΠΟΣΟΥ: 206.036,49 Ευρώ

7

Ψήφιση Πίστωσης για :

Φόροι – τέλη σύμφωνα με την αριθμ. 174/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αποδόσεις των κρατήσεων των ΝΠΔΔ ετών 2005 και 2006 βάσει των εκθέσεων της Οικονομικής Επιθεωρήτριας οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών: 37.441,34

Απόδοση φόρων προμηθευτών κλπ.: 12.859,71

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία: 22.945,55

Κ.Α.       80.8114

ΠΟΣΟΥ: 73.246,60 Ευρώ

8

Ψήφιση Πίστωσης για:

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

Σύμφωνα με  Πράξη επιβολής του ΙΚΑ ληξιπρόθεσμων οφειλών, πρόσθετων τελών και διαφορών δηλωθέντων / καταβληθέντων

Κ.Α.          80.8231

ΠΟΣΟΥ:    14.356,32    Ευρώ

9

Ψήφιση Πίστωσης για :

Απόδοση Φόρου Προμηθειών, Έργων, Αιρετών και Υπαλλήλων βάσει ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ Βόλου ετών 2007-2012

Κ.Α.       80.8231

ΠΟΣΟΥ: 45.950,01       Ευρώ

10

Εξέταση της υπ΄αριθμ.12631/16-12-2013 Αίτηση του Χείρα Αθανάσιου του Αλεξάνδρου περί τμηματικής καταβολής οφειλόμενου μισθώματος (αριθμ.7800/10-07-2009 συμφωνητικού για παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στις Κουκουναριές πόστο Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Α)12631/16-12-2013 αίτηση του

Β) 208/2013 και 221/2013

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                  ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή