ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σκιάθος ,   6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                          Αριθμό Πρωτ.: 12343

                                                            Προς : Τ….ν κ. …………………………………………

                                           Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                 Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                              Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Τροποποίηση της αρίθμ.   209/2013 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα, για τον καθορισμό τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του ν.4093/2012

(εξ αναβολής)

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11927/26-11-2013-11-28 Εισήγηση

2

Αποδοχή και εκτέλεση της από 03/12/2013 προσωρινής διαταγής του Μονομελές Πρωτοδικείου Βόλου που αφορά την προσωρινή ρύθμιση επίδικης υπόθεσης του Δήμου Σκιάθου

ΣΧΕΤΙΚΟ:

ΑΟΕ 202/2013 ΑΟΕ

3

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης , έτους 2011

(εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11978/27-11-2013-11-28 Εισήγηση

4

Σύνταξη Σχεδίου «Ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2014»

(9/2013 εισηγητική απόφαση εκτελεστικής επιτροπής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

9/2013 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής

5

Διαγραφή οφειλών του Δήμου Σκιάθου προς τρίτους

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12065/29-11-2013

Εισήγηση

6

 

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 11957/27-11-2013 αίτηση της κας Βουτσή Συραινώ

(εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11957/27-11-2013

7

Ψήφιση Δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή

(Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

12327/06-12-2013

Πίνακας Παραστατικών Πάγιας

8

Ψήφιση Πίστωσης για εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων

Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ: 1.160,00 Ευρώ

                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή