ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σκιάθος           : 28/11/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                Αριθμό Πρωτ. : 12025

                                                                  Προς : Τ….ν κ. …………………………………………

                                                         Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                        Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης , έτους 2011

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11978/27-11-2013-11-28 Εισήγηση

2

Καταγγελία Μισθωτικών Συμβάσεων λόγω μη τήρησης καταβολής μισθώματος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11983/27-11-2013 Εισήγηση

3

Τροποποίηση της αρίθμ.   209/2013 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα, για τον καθορισμό τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του ν.4093/2012

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11927/26-11-2013-11-28 Εισήγηση

4

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου και έγκρισης   παραστάσεων του, για υποθέσεις του Δήμου Σκιάθου

 

5

 

Λήψη απόφασης για την χορήγηση εντολής και παροχή νομιμοποίησης στον Δικηγόρου του Δήμου, για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο τριμελές ποινικό εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στις 16-12-2013 σε δίκη με κατηγορούμενο τον Κωνσταντίνο Χρυσομάλλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

 

6

 

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Α.Δ. Διενέργειας: 877/11204/05-11-2013

Γνωμοδότηση: 11261/06-11-2013

 

Κ.Α.   30.7134.00

ΠΟΣΟΥ : 800,00 €

7

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Φωτιστικών για

Γυμνάσιο – Λύκειο Σκιάθου

Α.Δ. Διενέργειας: 930/11922/26-11-2013

Γνωμοδότηση: 11981/27-11-2013

Κ.Α.   10.6261.1

ΠΟΣΟΥ : 200,00 €

8

 

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού

Α.Δ. Διενέργειας: 931/11924/26-11-2013

Γνωμοδότηση: 12011/28-11-2013

Κ.Α.   20.7335.1

ΠΟΣΟΥ:5.772,22 €

9

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτηρίων

Κ.Α.   15.6264

ΠΟΣΟΥ : 747,07 €

10

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες

«Δημοσιεύσεων σε εφημερίδες»

Κ.Α.   10.6463

ΠΟΣΟΥ : 1.000,00 €

11

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων και πρανών

Κ.Α.   35.6263.01

ΠΟΣΟΥ : 1.000,00 €

12

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού αγωγών ομβρίων υδάτων

Κ.Α.   20.6262.0

ΠΟΣΟΥ : 2.000,00 €

13

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυμεταφορών

Κ.Α.   00.6221

ΠΟΣΟΥ : 1.700,00 €

14

 

Ψήφιση πίστωσης για εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε Γυμνάσιο – Λύκειο Σκιάθου

Κ.Α.   10.6261.1

ΠΟΣΟΥ : 4.292,00 €

15

 
Έγκριση για την προμήθεια εκτυπωτή

 

ΠΟΣΟΥ: 120,00 €

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή