ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σκιάθος :01/09/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                Αριθμό Πρωτ. : 11112

                                                                    Προς : Τ….ν κ. …………………………………………

                                                         Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                        Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου σήμερα την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   1

Έγκριση όρων για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΣΧΕΤΙΚΟ: 11101/01/09/2013 Εισήγηση οικονομικής Υπηρεσίας

   2

Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα “Γαλάζιες σημαίες 2014”

 

   3

Προμήθεια ενός εκτυπωτή

Α.Δ. Διενέργειας: 861/11050/31-10-2013

Γνωμοδότηση: 11071/31-10-2013

 

Κ.Α.   10 7134

ΠΟΣΟ: 120,00 €

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

Κύλιση στην Αρχή