ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 14 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

45η/14.11.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση της 43/2017 ΑΟΕ)

Α.Ο.Ε. 315/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή και αποδεσμεύει το ποσό των 3.350,00€ από το Κ.Α.Ε. 35-6692

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.447,20€ στον ΚΑΕ 10-7135 για την προμήθεια αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων στα γραφεία  του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 316/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.447,20€ στον ΚΑΕ 10-7135.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.350,00€ στον ΚΑΕ 10-7135 για την προμήθεια τεσσάρων πολυμηχανημάτων και δύο εκτυπωτών.

Α.Ο.Ε. 317/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.350,00€ στον ΚΑΕ 10-7135.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00€ στον ΚΑΕ 10-7134 για την εγκατάσταση και μεταφορά των εφαρμογών Genesis σε νέο server.

Α.Ο.Ε. 318/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

900,00€ στον ΚΑΕ 10-7134.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 530,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΙ 8464, ΚΗΙ 8467 και ΚΗΥ 9267.

Α.Ο.Ε. 319/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

530,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Άγιος Αντώνιος, του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 320/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το πρακτικό του άγονου διαγωνισμού.

  Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες, που δεν τήρησαν όρους της υπ’ αριθμ. 5327/2017 διακήρυξης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση τροχήλατου αυτοκινούμενου η μη αναψυκτηρίου για το έτος 2017

Α.Ο.Ε. 321/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται παράταση μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2018.

  Λήψη απόφασης σχετικά με την κήρυξη ή μη έκπτωτων πλειοδοτών λόγω μη τήρησης όρων των υπ’ αρίθμ. 5327/2017, 5328/2017 και 5329/2017 διακηρύξεων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση τροχήλατων – ομπρελοκαθισμάτων– θαλασσίων μέσων αναψυχής αντίστοιχα

Α.Ο.Ε. 322/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται παράταση μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2018.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 175,86€ στον ΚΑΕ 00-6822 για την δαπάνη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης (ΕΦΚΑ).

Α.Ο.Ε. 323/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

175,86€ στον ΚΑΕ 00-6822.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 11/27-4-2011 προσφυγής του Γεωργίου Σταμέλου του Μιχαήλ κατά της με αριθ. 125/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 324/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 14-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 22/11-9-2012 προσφυγής του Γεωργίου Σταμέλου του Μιχαήλ κατά της με αριθ. 406/2012 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 325/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 21/28-5-2011 προσφυγής της Δέσποινας Καραγιάννη του Δημητρίου κατά της με αριθ. 100/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 326/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 12/28-4-2011 προσφυγής της Αλίκης Παπακώστα του Αθανασίου κατά της με αριθ. 115/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 327/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 15/12-5-2011 προσφυγής της Μαρίας Σκαπινάκη του Αδαμαντίου κατά της με αριθ. 124/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 328/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 27/30-5-2011 προσφυγής του Αντωνίου Κουκουνασούλη του Δημοσθένη κατά της με αριθ. 94/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 329/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 18/17-5-2011 προσφυγής της εταιρείας «Σταμάτης Κούτουκας – Σταύρος Παντελίδης Ο.Ε.» κατά της με αριθ. 95/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 330/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 07-12-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 22/20-5-2011 προσφυγής της εταιρείας «Κουκουνασούλης – Μορελάς - Τασσιάς Ο.Ε.» κατά της με αριθ. 97/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 331/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ161/24-8-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Hassan Seyfzadeh κατά του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 332/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.406,78€ στον ΚΑΕ 00-6331 και 575,08€ στον ΚΑΕ 00-6821 για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από εισόδημα νομικού προσώπου (κληροδότημα Μωραΐτη).

Α.Ο.Ε. 333/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.406,78€ στον ΚΑΕ 00-6331 και

575,08€ στον ΚΑΕ 00-6821.

  Έγκριση πάγιας προκαταβολής (5ος κύκλος 2017).

Α.Ο.Ε. 334/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495.

B. Έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής.

  Έγκριση του υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 11455/07.11.2017 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δυο δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 335/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11455/07.11.2017 πρακτικό.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ για την προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας.

Α.Ο.Ε. 336/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

800,00€ στον ΚΑΕ 10-7135.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 280,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043.

Α.Ο.Ε. 337/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

280,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 165,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9272.

Α.Ο.Ε. 338/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

165,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 65,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8464.

Α.Ο.Ε. 339/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

65,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 275,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9204.

Α.Ο.Ε. 340/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

275,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 330,00 ευρώ στον ΚΑΕ 50-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΝΖΗ  1984.

Α.Ο.Ε. 341/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

330,00€ στον ΚΑΕ 50-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 590,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΒΑΗ 279.

Α.Ο.Ε. 342/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

590,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 330,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΒBA 738.

Α.Ο.Ε. 343/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

330,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 60,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH 2967.

Α.Ο.Ε. 344/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

60,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6263 για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 4613.

Α.Ο.Ε. 345/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον ΚΑΕ 30-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 8464.

Α.Ο.Ε. 346/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για την επισκευή καθισμάτων του οχήματος ΚΗΙ 8467.

Α.Ο.Ε. 347/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.280,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6263 για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833.

Α.Ο.Ε. 348/2017 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.280,00€ στον ΚΑΕ 30-6263.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνης στον  Βόλο από τις 07.11.2017 έως τις 09.11.2017.

Α.Ο.Ε. 349/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.798,40 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6661.01 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και συναφών αναλώσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 350/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

7.798,40€ στον ΚΑΕ 30-6661.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.074,73 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6662 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 351/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

20.074,73€ στον ΚΑΕ 20-6662.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.399,40 ευρώ στον ΚΑΕ 10-6262.00 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μαρμάρινων επιφανειών στον αύλειο χώρο του «Μπούρτζι».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.399,40€ στον ΚΑΕ 10-6262.00.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.370,19 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης.

Α.Ο.Ε. 352/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.370,19€ στον ΚΑΕ 00-6117.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 353/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6673 για την προμήθεια πάνελ δραστηριοτήτων με θέμα Φιλιστρίνι (ανταλλακτικό).

Α.Ο.Ε. 354/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

620,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6673.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.150,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 και 350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6693  για την προμήθεια φυτών και τύρφης.

Α.Ο.Ε. 355/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.150,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6692 και 350,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6693.

  Λήψη απόφασης σχετικά με τον Αντωνίτσα Δημήτριο του Γεωργίου, πλειοδότη της αρ.5327/2017 διακήρυξης.

Α.Ο.Ε. 356/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κηρυχθεί έκπτωτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή