ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

42η/23.10.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 304/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017).

Α.Ο.Ε. 305/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

  Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 306/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του π/υ 2017.

  Έκδοση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (271/2017 ΑΟΕ).

Α.Ο.Ε. 307/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 271/2017 ΑΟΕ και αποδεσμεύεται το ποσό των 5.370,00€ στον ΚΑΕ 00-6117.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.406,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια ελαστικών για την επισκευή του οχήματος ΒΟΡ 5591.

Α.Ο.Ε. 308/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.406,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.074,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια ελαστικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9272.

Α.Ο.Ε. 309/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.074,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ στον ΚΑΕ 10-6142.02 για την παροχή υπηρεσιών έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2017.

Α.Ο.Ε. 310/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

12.000,00€ στον ΚΑΕ 10-6142.02.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή