ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 11 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

40η/11.10.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 240,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 292/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού 240,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.050,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9272.

Α.Ο.Ε. 293/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.050,00€ στον ΚΑΕ 20-6263

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 777,60€ στον ΚΑΕ 00-6331 και 171,06€ στον ΚΑΕ 00-6821 για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από εισόδημα νομικού προσώπου (κληροδότημα Μωραΐτη).

Α.Ο.Ε. 294/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

777,60€ στον ΚΑΕ 00-6331 και

171,06€ στον ΚΑΕ 00-6821.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή