ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 06 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

39η/06.10.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 260,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4590.

Α.Ο.Ε. 281/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

260,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 330,00€ στον ΚΑΕ 00-6331 για την καταβολή παρακρατούμενου φόρου (Επιχείρηση Συγκοινωνιών).

Α.Ο.Ε. 282/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

330,00€ στον ΚΑΕ 00-6331.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 930,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 23-11-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αγωγής Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με τη μείωση του αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά – Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Δήμου Σκιάθου).

Α.Ο.Ε. 283/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

930,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 19-10-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με την καταβολή μειωμένου αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά – Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Δήμου Σκιάθου), μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής).

Α.Ο.Ε. 284/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση στη συνεδρίαση της 23-11-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας / Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στο ίδιο δικαστήριο και εξέταση μαρτύρων, προς απόκρουση αγωγής Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου, σχετικά με τη μείωση του αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη περιοχή Μεγάλη Κρασά - Μπανάνα, εμβαδού 500,00 τ.μ. για ομπρελοκαθίσματα (δημοπρασία Ελληνικού Δημοσίου).

Α.Ο.Ε. 285/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.116,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 286/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 258/2017 ΑΟΕ λόγω ελλιπών στοιχείων.

Α.Ο.Ε. 287/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 258/2017 ΑΟΕ και ανατρέπεται το ποσό των

29.760,00€ από τον ΚΑΕ 60-6261.

31.223,20€ από τον ΚΑΕ 10-6261.01.

 

Λήψη απόφασης για

α) έγκριση της δαπάνης με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δύο κτίρια του Δήμου Σκιάθου»,

β) διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 60.983,20€ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60-6261 με το ποσό των 29.760,00€ και τον ΚΑΕ 10-6261.01 με το ποσό των 31.223,20€ του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2017,

γ) καθορισμό του τρόπου διενέργειας της προμήθειας,

δ) έγκριση της αρ. 3/2017 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και

ε) καθορισμό των όρων του  διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε. 288/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη

Β)Ψηφίζει πίστωση ποσού

29.760,00€ στον ΚΑΕ 60-6261.

31.223,20€ στον ΚΑΕ 10-6261.01

Γ) Καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας,

Δ) Εγκρίνει την αρ. 3/2017 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας και

Ε) Καθορίζει τους όρους του  διαγωνισμού

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 16.641,06€ για την προμήθεια γάλακτος που προορίζεται για Υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 289/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

14.198,68€ στον ΚΑΕ 20-6063.02

1.255,43€ στον ΚΑΕ 30-6063

1.186,95€ στον ΚΑΕ 10-6063

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.296,00€ στον ΚΑΕ 15-7135.01 για την προμήθεια αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 290/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.296,00€ στον ΚΑΕ 15-7135.01.

  Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2017 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10198/02.10.2017 πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς.

Α.Ο.Ε. 291/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάδειξη του «Ευθυμίου Θεόδωρου» ως προσωρινού αναδόχου για το τμήμα της προμήθειας λιπαντικών.

Τη ματαίωση του διαγωνισμού ως προς το τμήμα των καυσίμων λόγω άγονου και την εισήγηση στο ΔΣ για προσφυγή σε διαπραγμάτευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή