ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

38η/26.09.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.140,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση εφέσεως, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας κατά της υπ’ αριθ. 179/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Brain - Ανάπτυξη ΕΠΕ».

Α.Ο.Ε. 264/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.140,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ.244/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 265/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την αρ.244/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  Έκδοση Αποφάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις).

Α.Ο.Ε. 266/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή.

  Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος  δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ έκτασης 500,00 (πεντακοσίων) τ.μ. για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 267/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι όροι.

  Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη  δαπάνης έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων: ΚΗΥ 9267,ΚΗΙ 8467,ΚΗΥ 9243,ΚΗΙ 4614,ΚΗΙ 4613,ΚΗΗ 2967,ΚΗΙ 8464,ΒΒΗ 216,ΒΑΗ 279,ΒΒΑ 0738 και ΒΒΕ 0868, του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2017.

Α.Ο.Ε. 268/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής. 

Β. Ορίζει υπόλογο του Χρηματικού Εντάλματος τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου,  Παναγιώτη Τούρλα στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χ.Ε.Π προπληρωμής.

Γ. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται να είναι δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00€ στον ΚΑΕ 10-7135 για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Α.Ο.Ε. 269/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.800,00€ στον ΚΑΕ 10-7135.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.475,16€ στον ΚΑΕ 30-6117 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Α.Ο.Ε. 270/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.475,16€ στον ΚΑΕ 30-6117.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.370,19€ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α.Ο.Ε. 271/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.370,19€ στον ΚΑΕ 00-6117.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9273.

Α.Ο.Ε. 272/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

650,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9295.

Α.Ο.Ε. 273/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

600,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 420,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH 3043.

Α.Ο.Ε. 274/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

420,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4590.

Α.Ο.Ε. 275/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467.

Α.Ο.Ε. 276/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

80,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.680,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 4643.

Α.Ο.Ε. 277/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.680,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.100,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9272.

Α.Ο.Ε. 278/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

7.100,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.03.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.580,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448.

Α.Ο.Ε. 279/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.580,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.990,27€ στον ΚΑΕ 00-6331 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την απόδοση ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/2013).

Α.Ο.Ε. 280/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.990,27στον ΚΑΕ 00-6331.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή