ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

37η/21.09.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για επικύρωση των πρώτων σταδίων του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2017 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9322/14.09.2017 πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς.

Α.Ο.Ε. 262/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 9322/14.09.2017 πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς..

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 280,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από τις 26.09.2017 έως τις 28.09.2017.

 

Α.Ο.Ε. 263/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

280,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή