ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/12.09.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 24/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 88/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1425/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 229/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 23/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 87/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1424/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 230/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

372,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 05-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 25/26-05-2011 προσφυγής του Γεωργίου Ζυγούρα του Ιωάννη κατά της με αριθ. 91/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1437/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 231/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 45/22-11-2011 προσφυγής του Σάββα Δαμιανίδη του Γεωργίου  κατά της με αριθ. 485/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/23-08-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 232/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

186,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 310,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 26/30-05-2011 προσφυγής του Άγγελου Γιαννόπουλου του Δημητρίου κατά της με αριθ. 79/2011, υπ’ αριθ. πρωτ. 1412/28-02-2011, αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 233/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

310,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιμος 19-10-2017, επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 44/07-11-2011 προσφυγής του Κίμωνα Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, ως νομίμου εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της με αριθ. 145/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 234/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Αναπροσαρμογή ή μη :

  1. τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2018

2. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 235/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 186/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 236/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 184/2016 Α.Δ.Σ.

  Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 237/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των χρεώσεων εκμίσθωσης και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 182/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 238/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 181/2016 Α.Δ.Σ.

  Καθορισμός τελών διαφήμισης για το 2018 και εφεξής.

Α.Ο.Ε. 239/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 240/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 241/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 185/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2018.

Α.Ο.Ε. 242/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 180/2016 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 243/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 179/2016 Α.Δ.Σ.

  Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες που δεν έχουν δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης.

Α.Ο.Ε. 244/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Δίνεται παράταση 15 ημερών στους Κονδύλη Παναγιώτη και Παύλου Γεώργιο, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 245/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151,

50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-8224,

 10.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-8242,

8.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-6041,

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-6054.

  Απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% από την εκμετάλλευση της  κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 246/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20%

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 380,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8464.

Α.Ο.Ε. 247/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

380,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467.

Α.Ο.Ε. 248/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 420,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448.

Α.Ο.Ε. 249/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

420,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4590.

Α.Ο.Ε. 250/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

200,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9267.

Α.Ο.Ε. 251/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

700,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9295.

Α.Ο.Ε. 252/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

200,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-667.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 55,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4613.

Α.Ο.Ε. 253/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

55,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.750,00€ στον ΚΑΕ 30-6661.02 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων.

Α.Ο.Ε. 254/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.750,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6661.02

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον ΚΑΕ 10-6665 για την προμήθεια μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων και παραβάσεων από την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας.

Α.Ο.Ε. 255/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

350,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6665

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ στον ΚΑΕ 20-6414 για την αποστολή μπουκαλών γερανού του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9272.

Α.Ο.Ε. 256/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

90,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6414

  Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων  προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 145/28.06.2017 αγωγής της κ. Ευμορφίας Οικονόμου.

Α.Ο.Ε. 257/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 145/28.06.2017 αγωγής

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 60.983,20€ για την προμήθεια νέων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου για το κτήριο παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου και το κτήριο 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 258/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

29.760,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-6261

31.223,20€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από τις 03.10.2017 έως τις 05.10.2017.

Α.Ο.Ε. 259/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Μιχαηλίδου Στυλιανή στο Βόλο από τις 03.10.2017 έως τις 05.10.2017.

Α.Ο.Ε. 260/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Τσάμτσα Γεώργιου στην Αθήνα από τις 21.09.2017 έως τις 23.09.2017.

Α.Ο.Ε. 261/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

450,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6422

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή