ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

35η/05.09.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 496,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση επί αιτήσεως χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, Αναστασίου Κυριακίδη του Αθανασίου κατά Δήμου Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 05-09-2017, ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση.

Α.Ο.Ε. 225/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού          

496,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας στις 8.9.2017.

Α.Ο.Ε. 226/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας στις 14.9.2017.

Α.Ο.Ε. 227/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 540,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπαλλήλους του Δήμου μας στις 18.9.2017.

Α.Ο.Ε. 228/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

540,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή