ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 29 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

34η/29.08.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση πάγιας προκαταβολής (3ος κύκλος 2017).

Α.Ο.Ε. 212/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.736,00€ στον ΚΑΕ 10-6264 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του ηχητικού και μικροφωνικού συστήματος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 213/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.736,00€ στον ΚΑΕ 10-6264.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Καρυοφύλλη Ευστάθιου στη Σκόπελο από τις 20.9.2017 έως τις 22.9.2017. (Εξ αναβολής)

Α.Ο.Ε. 214/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 31-10-2012 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Γεώργιος Ζυγούρας – Ελευθέριος Χατζής Ο.Ε.», κατά των με αριθ. 415/2012, 416/2012 και 417/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 215/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

806,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 434,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΜΥΒΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 47/21-03-2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 216/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

434,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 458,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 7667/02-08-2017 αποφάσεως του Δήμου Σκιάθου, περί μη αποσφραγίσεως καταστήματος συμφερόντων της προσφεύγουσας.

Α.Ο.Ε. 217/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

458,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

  Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος  20%  από την εκμετάλλευση της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 218/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

79.138,16€ στον Κ.Α.Ε. 00-8261.03,

1.733,13 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6821,

2.508,76 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-8261.03,

5,46 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6821.

  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης σχετικά με τη βεβαίωση κάλυψης της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων μονίμου προσωπικού από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007 (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9560/115523/22.8.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας).

Α.Ο.Ε. 219/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 176/2017 ΑΟΕ ΚΑΙ Βεβαιώνεται η κάλυψη της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού.

  Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες στην παραλία των Κουκουναριών που δεν έχουν τηρήσει τους όρους της σύμβασής τους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.340,00€ στον ΚΑΕ 30-6112 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 220/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.340,00€ στον ΚΑΕ 30-6112.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00€ στον ΚΑΕ 30-7131 για την προμήθεια βενζινοκίνητης μπετονιέρας ½ σάκου.

Α.Ο.Ε. 221/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

450,00€ στον ΚΑΕ 30-7131

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.851,00€ στον ΚΑΕ 30-7135 για την προμήθεια οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Α.Ο.Ε. 222/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.851,00€ στον ΚΑΕ 30-7135

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00€ στον ΚΑΕ 30-6662.01 για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.

Α.Ο.Ε. 223/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.952,00€ στον ΚΑΕ 30-6662.01

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.466,40€ στον ΚΑΕ 10-6261.01 για εργασίες συντήρησης χρωματισμών κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 224/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

13.466,40€ στον ΚΑΕ 10-6261.01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή