ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 9 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

33η/09.08.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον ΚΑΕ 35-7135.02 για την προμήθεια ασυρμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.

Α.Ο.Ε. 200/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.000,00€ στον ΚΑΕ 35-7135.02.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.418,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για την κάλυψη της δαπάνης που προήλθε από την ανάθεση που έγιναν σε δικηγόρο σύμφωνα με τις 261/2016 ΑΟΕ

Α.Ο.Ε. 201/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.418,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με αίτημα της Αικατερίνης Στεργιοπούλου του Παύλου, περί χορηγήσεως βεβαιώσεως του Δήμου για τη μη διεκδίκηση κυριότητας επί εδαφικής εκτάσεως.

Α.Ο.Ε. 202/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 396,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη δυνατότητα αποσφράγισης Κ.Υ.Ε. συμφερόντων της εταιρείας «VKM3 Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ», στην περιοχή «Kρασσά - Μπανάνα» Σκιάθου, που τελεί σε νόμιμη σφράγιση, σε περίπτωση γνωστοποίησης λειτουργίας από τον ίδιο επιχειρηματία.

Α.Ο.Ε. 203/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

396,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 421,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.» κατά των υπ’ αριθ. 521/2016 και 522/2016 αποφάσεων του Αντιδημάρχου Σκιάθου, περί ανακλήσεως της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης Κ.Υ.Ε..

Α.Ο.Ε. 204/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

421,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

  Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της αριθμ. 3002/18.7.2017 για μετατόπιση στύλου και αντηρίδας στο Ο.Τ. 239 του Γ τομέα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 205/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί την υπ’αριθμ.3002/18.7.2017 μελέτη .

 

Λήψη απόφασης για:

Α) έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωση συνολικού ποσού 120.000,00 ευρώ σε Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου

Β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου  έτους 2017.

Γ) καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου  έτους 201.

Α.Ο.Ε. 206/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.200,00€ στον ΚΑΕ 10-6643,

3.000,00€ στον ΚΑΕ 15-6643,

5.000,00€ στον ΚΑΕ 60-6643,

80.000,00€ στον ΚΑΕ 20-6641,

20.000,00€ στον ΚΑΕ 30-6644,

8.800,00€ στον ΚΑΕ 35-6641.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 60,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ 9267.

Α.Ο.Ε. 207/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

60,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 480,00€ στον ΚΑΕ 30-7134.00 για την προμήθεια καινούργιου προγράμματος (λογισμικό) ζύγισης για τον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 208/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

480,00€ στον ΚΑΕ 30-7134.00.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7358/24.07.2017 αίτησης του Κανταράκια Κωνσταντίνου.

Α.Ο.Ε. 209/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Να επανέλθουν με νέα αίτηση με περισσότερα στοιχεία.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6735/10.07.2017 αίτησης του Παύλου Γεωργίου.

Α.Ο.Ε. 210/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Να επανέλθουν με νέα αίτηση με περισσότερα στοιχεία.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7549/27.07.2017 αίτησης της Μίχου Κερασίας.

Α.Ο.Ε. 211/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Να επανέλθουν με νέα αίτηση με περισσότερα στοιχεία.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση του υπαλλήλου, Καρυοφύλλη Ευστάθιου στη Σκόπελο από τις 20.9.2017 έως τις 22.9.2017. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή