ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 18 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/18.07.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 116.750,24€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331 για την καταβολή του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, του φορολογικού έτους 2016.

Α.Ο.Ε. 180/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

116.750,24€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00€ στον ΚΑΕ 10-6264 για τη συντήρηση και εγκατάσταση των servers του Δήμου καθώς και εγκατάσταση access point.

Α.Ο.Ε. 181/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

980,00€ στον ΚΑΕ 10-6264.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 850,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για ειδικό έλεγχο φορτηγών εκ των υστερών τοποθέτησης abs, εκούσιος έλεγχος φορτηγών για abs, επανέλεγχοι, ΚΤΕΟ – παράβολο ΚΗΥ 9272.

Α.Ο.Ε. 182/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

850,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β 121/2017 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από το ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57/2017 Α.Ο.Ε..

Α.Ο.Ε. 183/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον Παναγιώτη Τούρλα.

2. Απαλλάσσει τον Παναγιώτη Τούρλα από υπόλογο του ποσού, το οποίο είχε διατεθεί για τη δαπάνη έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017.

3. Εισπράττει από τον Παναγιώτη Τούρλα το επιστρεφόμενο ποσό των 4,00€ το οποίο δεν δαπανήθηκε.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παροχή νομικών συμβουλών, κατόπιν μελέτης του σχετικού φακέλου, για τη λήψη αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 περί της δυνατότητας συνέχισης απασχόλησης εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, με τροποποίηση του ΟΕΥ, σύνταξη σχετικού σχεδίου.

Α.Ο.Ε. 184/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου σε Συμβούλιο, επί της από 02-05-2017  αιτήσεως της εταιρείας «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.».

Α.Ο.Ε. 185/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

806,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.940,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την προμήθεια υδραυλικών  υλικών  για  τη συντήρηση  του  παιδικού  σταθμού  του  Δήμου  Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 186/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.940,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή KARCHER.

Α.Ο.Ε. 187/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την επισκευή των οχημάτων ΚHΗ 3043, ΚΗΥ 9295, ΚΗΙ 4643, ΚΗΙ 4590, ΚΗΥ 9204, ΚΗΙ 8464 και ΚΗΗ 3139.

Α.Ο.Ε. 188/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.600,00€ στον ΚΑΕ 20-6263.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 60,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH 3126.

Α.Ο.Ε. 189/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

60,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9204.

Α.Ο.Ε. 190/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

350,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.

Α.Ο.Ε. 191/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.000,00€ στον ΚΑΕ 00-6117.

  Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης και β) που δεν έχουν τηρήσει τους όρους της σύμβασής τους.

Α.Ο.Ε. 192/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εφαρμοστούν οι όροι της διακήρυξης.

  Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 193/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του π/υ 2017.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6054/22.06.2017 αίτησης της Σταμέλου Αρετής.

Α.Ο.Ε. 194/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν κάνει δεκτή την αίτηση.

  Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Ο.Ε. 195/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή