ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης/2017

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στη  Σκιάθο, σήμερα  την 17η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 6890/13.07.2016 πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου κ. Ηλία Στ. Σταμέλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκε παρόν κατά την έναρξη μόνο τα τρία (3) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
  2. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
  3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
  2. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
  3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
  4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κ. Ηλίας Στ. Σταμέλος παίρνοντας τον λόγο, δήλωσε ότι λόγω έλλειψης απαρτίας δεν μπορεί να γίνει η συνεδρίαση.

Ως ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίστηκε να είναι η 18η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. στο δημοτικό κατάστημα

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 17 Ιουλίου 2017

Κύλιση στην Αρχή