ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 10 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

28η/10.07.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων μονίμου προσωπικού από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007.

Α.Ο.Ε. 176/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνεται η κάλυψη της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 192,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 177/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

192,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

 

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 178/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

111,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 179/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή