24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου,  συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση την

14η /10/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 8911/10-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και

αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Σκιάθου.

 Με την υπ. αριθ. 283/2011 απόφαση του ομόφωνα καταθέτει ψήφισμα κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Σκιάθου σύμφωνα με πόρισμα του Συμβουλίου Εφετών και συνακόλουθα την υπαγωγή των υποθέσεών του στο διατηρούμενο Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.

 1o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

 Με την υπ. αριθ. 284/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού  ποσού στην  αλλοδαπή QOSJA GRANILDA του ELMAS η οποία κατέβαλε με το αριθ. Διπλότυπο Είσπραξης 1482/27-7-2011 στο Δήμο το ποσό των 90,00 € για την έκδοση άδειας παραμονής διάρκειας δύο (2) ετών λόγω αλλαγής του σκοπού που εκδόθηκε.

 

2o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στην ρύθμιση του αρθ. 63 του Ν.3801/2009.

 

Με την υπ. αριθ. 285/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει την διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στην ρύθμιση του αρθ. 63 του Ν.3801/2009 των κατωτέρω:

ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Χ.Κ.    38/3-1-2011    ΠΟΣΟ     554,66

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    59/3-1-2011    ΠΟΣΟ     291,35

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    66/3-1-2011    ΠΟΣΟ     424,08

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    190/3-1-2011   ΠΟΣΟ    889,94

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    195/3-1-2011   ΠΟΣΟ    834,91

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    204/3-1-2011   ΠΟΣΟ    948,46

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Χ.Κ.    205/3-1-2011   ΠΟΣΟ    1343,78

 3o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Ψήφιση πίστωσης 300 ευρώ για εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

 Με την υπ. αριθ. 286/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης ποσού 300 € στον Κ.Α. 006443 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για στεφάνια, προσκλήσεις, αφίσες των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου 2011.

4o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας δύο (2) ετών της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΦΟΣΔΑ) και του Δήμου Σκιάθου για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 287/2011 απόφαση του κατά πλειοψηφία αποφάσισε  την παράταση, διάρκειας δύο (2) ετών της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΦΟΣΔΑ) και του Δήμου Σκιάθου για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σκιάθου.

 5o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Λήψη απόφασης για την έγκριση αγοράς ακινήτου μετά από Δημοπρασία (άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006) και Δημοσίευση ή μη της Διακήρυξης σε εφημερίδες.

 Με την υπ. αριθ. 288/2011 απόφασή του  ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της αγοράς μίας εδαφικής έκτασης (αγροτεμαχίου), εκτός σχεδίου πόλης, άρτιας και οικοδομήσιμης με προτεινόμενο εμβαδό μεγαλύτερο από 4.000μ2, που εντάσσονται σε ζώνη ακτίνας - πλάτους 2,5 χμλ. από τα όρια του σχεδίου πόλης της Σκιάθου, με σκοπό την μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 6o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και Καταστημάτων του Νομού Μαγνησίας.

 Με την υπ. αριθ. 289/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Μασούρο ως τακτικό μέλος της επιτροπής   Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και Καταστημάτων του Νομού Μαγνησίας, με αναπληρωτή του τον κ. Απόστολο Πασχάλη.

 7o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση της υπ. αριθ. 154/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 2ου τριμήνου 2011.

 Με την υπ. αριθ. 290/2011 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφάσισε: Εγκρίνει την υπ. αριθ. 154/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 2ου τριμήνου 2011 με τον συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

                                                         Έσοδα και Εισπράξεις 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ

0

 

1 (πλην 13)

 

 

2

 

31

 

32

 

 

4

 

 

5

 

13

Τακτικά Έσοδα.................

 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)......................

 

Έσοδα παρελθόντων ετών ................

 

Εισπράξεις από Δάνεια ...................

 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

 

 

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

 

Σύνολο Πόρων

7.545.500,00

 

 

1.072.009,40

 

   930.000,00

 

 1.150.000,00

 

 2.339.600,00

 

 

 1.271.902,20

 

 

     98.815,40

 

 

    392.800,00

 

 

14.800.627,00

 1.962.178,36

 

 

      32.258,62

 

    328.214,99

 

              0,00

 

      95.439,60

 

 

    390.536,75

 

 

   581.264,17

 

 

             0,00

 

 

3.389.892,49

                   

                                            Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός 2ου τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.........

3.538.600,00

1.200.790,38

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων ............

1.696.440,00

   235.930,83

63, 64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα.....

   566.150,00

     11.929,84

651

Τοκοχρεολύσια δανείων ................

       5.000,00

       1.621,27

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών......

   472.900,00

     41.003,14

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.744.050,00

   127.677,26

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε ...

3.852.818,79

       6.405,65

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ....

1.470.000,00

   103.149,66

 

 

Επενδύσεις

 

 

 

 

 

 

71

Αγορές .....................................

172.500,00

      0,00

73

Έργα ........................................

677.978,21

      0,00

74

Μελέτες ....................................

249.190,00

      0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις............

           3.000,00

           0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

312.000,00

189.154,44

 

9111

 

Αποθεματικό................................

 

 40.000,00

 

      0,00

 

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

 

14.800.627,00

 

1.917.662,47

 

 

8o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της υπ. αριθ. 156/2011 οικονομικής επιτροπής για εξώδικη επίλυση  διαφοράς σε αγωγή των Α)Ελπίδας Στεργίου και Β)Μιχαήλ Στεργίου κατά του Δήμου Σκιάθου.

 

Ομόφωνα αναβάλλει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς περαιτέρω διερεύνησή του, καθώς και να παραβρίσκεται στην  επόμενη συνεδρίαση που θα τεθεί ως θέμα ο κ.Β.Ταμπάκης.

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την 291/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν πλήρη φάκελο στην υπηρεσία, σύμφωνα με την εισήγηση αυτής.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση προέγκρισης για άδεια λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την 292/11 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφασίζει την χορήγηση προέγκρισης  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»   της εταιρείας ΦΕΝΔΡΟΥ Α.- ΦΕΡΓΑΔΗΣ Ε.  Ο.Ε.   στην περιοχή Σφαγεία  στην Σκιάθο.

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος (εξ αναβολής).

 

Κατά πλειοψηφία, αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος (εξ αναβολής).

 

Ομόφωνα, αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Σύσταση Επιτροπής για το καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών.

 

Με την 293/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την σύσταση επιτροπής για το καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών αποτελούμενη από τους:Ν.Χαλκιά και Κ.Αιβαλιώτη Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και Ι.Πατσά Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2011.

 

Με την 294/11 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφάσισε τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2011 στην εταιρεία  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΑΙ Α.Ε.».

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την 295/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:

A. Την δημιουργία του νέου   Κ.Α. 1211.01  με τίτλο « επιχορηγήσεις για  την μεταφορά μαθητών Α/βαθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης »   του σκέλους των Εσόδων, με πίστωση  16.730,00 ευρώ και μέσω αποθεματικού την μεταφορά του ποσού των 16.730,00 ευρώ για

Β. Την δημιουργία και εγγραφή στον  Κ.Α. 15.6413  με τίτλο « δαπάνες για την μεταφορά μαθητών Α/βαθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης » του σκέλους των Εξόδων, πίστωσης  16.730,00 ευρώ

Γ. Ως προς το σκέλος των εσόδων :

την ενίσχυση του υφιστάμενου  Κ.Α.Εσόδου 2119 με τίτλο « τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά»  με το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ  ( 20.000,00)

      Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :              309.709,44  ευρώ

      αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου  :               20.000,00 ευρώ 

      Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:   329.709,44 ευρώ

 

Ως προς το σκέλος των εξόδων:

την μεταφορά του  ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου  για την δημιουργία και την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α.Ε 20.6022.01 με τίτλο «αποζημιώσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης »

      Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :              329.709,44  ευρώ

      Μείωση  αποθεματικού κεφαλαίου  :               10.000,00 ευρώ 

     Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:   319.709,44 ευρώ

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου που έχει διαγραφεί, από τις επιτροπές που έχει  ορισθεί να συμμετέχει  ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος.

  

Με την 296/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάσταση του διαγραφέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μπούρτζικα που είχε ορισθεί ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος σε επιτροπές του Δήμου ως εξής: Αντικαθίσταται από την επιτροπή  Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Κοινοχρήστων Χώρων, Οδών, Πλατειών, Πεζοδρομίων και Περιπτέρων από τον κ. Αθανάσιο Ζλατούδη του Ευαγγέλου και από την  Επιτροπή Κανονιστικών Διατάξεων από τον κ. Κων/νο Αιβαλιώτη του Ιωάννη.

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση της με αρ. 183/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αναφερόταν στην μεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις «Αναπτυξιακή» και Συγκοινωνιών στο Δήμο Σκιάθου.

 

Με την 297/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση της με αρ. 183/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αναφερόταν στην μεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις «Αναπτυξιακή» και Συγκοινωνιών στο Δήμο Σκιάθου.

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης περί σύστασης μιας θέσης για πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο Δήμο Σκιάθου.

  Με την 298/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτηση του κ. Γκιαουράκη Δημήτριου, σπουδαστή του Α΄ΤΕΙ Θες/νίκης  να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων.

 

19ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των ΑΦΩΝ Ι.ΧΩΤΟΥ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  για μετατόπιση δρόμου.(εξ αναβολής της 17ης Συνεδρίασης, θέμα 11ο)

 

Με την 299/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε: να μετατοπισθεί ο υπάρχον δρόμος μόνο όταν κατασκευασθεί ο καινούριος από τον ιδιοκτήτη και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του και η προσβασιμότητα του.

 

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των: Κασσάνδρα Μαρινόπουλου, Αλέξη Μαρινόπουλου και Ανδρέα Μαρινόπουλου για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο οικόπεδό τους δια μέσω του δασικού τμήματος της ιδιοκτησίας τους.

 

 Ομόφωνα αναβάλει το θέμα για λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου η επιτροπή Περιβάλλοντος και  Διάνοιξης Δρόμων μαζί με την τεχνική υπηρεσία συντάξουν σχετική έκθεση.

 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Πρόσληψη δύο (2) ηλεκτρολόγων κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ μονίμου προσωπικού.

 Με την 300/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε για την πρόσληψη Δύο ηλεκτρολόγων κατηγορίας Δ.Ε. και Τ.Ε. μονίμου προσωπικού.

 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Μετακινήσεις.

 Με την 301/11 απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε τις παρακάτω μετακινήσεις του Δημάρχου και Αιρετών:

1. Μετακίνηση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

2.Μετακίνηση στην Περιφέρεια, στον κύριο Αγοραστό και

3.Μετακινήσεις τριών αιρετών για την έκθεση του Λονδίνου.

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Κύλιση στην Αρχή