Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, σε κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση της 16ης /9/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 8327/16-09-2011 έγγραφη πρόσκληση αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του, στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011 τεύχος Α΄).

 

Με την αριθ. 256/2011 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει

1.Ο Δήμαρχος Σκιάθου ο κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης του Κυριάκου ορίζεται αυτοδίκαια εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 .

2.Εγκρίνει την διαδικασία εκλογής εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και ορίζει εκπρόσωπο την κ. Κανταράκη Τσολοβίκου Μοσχαδώ η οποία έλαβε έξι (6) ψήφους και  αναπληρωματικό τον κ. Ζλατούδη Αθανάσιο του Ευαγγέλου ο οποίος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Κύλιση στην Αρχή