Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση της
13ης /9/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 8121/09-09-2011 έγγραφη πρόσκληση αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  «Εκλογή νέου προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου μετά την διαγραφή του κ. Μπούρτζικα Ιωάννη του Δημητρίου, από την δημοτική παράταξη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  66 παρ. 6   του Ν. 3852/2010»

  Με την αριθ. 255/2011 απόφασή του: Εκλέγει Πρόεδρο, του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της διετίας 2011 - 2012, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζλατούδη Αθανάσιο του Ευαγγέλου ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, και εκλέχθηκε με δώδεκα (12) ψήφους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ

Κύλιση στην Αρχή