ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος     20/11/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ.:  9769

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 24η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • 1. Αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 222/2012.

 

 • 2. Αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 223/2012.

 

 • 3. Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 224/2012.

 

 • 4. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 225/2012.

 

 • 5. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 226/2012.

 

 • 6. Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 227/2012.

 

 • 7. Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 228/2012.

 

 • 8. Αναπροσαρμογή του τέλους κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2012, Α.Ο.Ε 229/2012.

 

 • 9. Οριοθέτηση χώρων και ο καθορισμός αριθμού θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Α.Ο.Ε 230/2012

 

 • 10. Έγκριση της 3/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

 

 • 11. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αρ. 107/2012 Α.Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716/17-05-2012.

 

 • 12. Εξέταση του υπ΄αρίθ. 9174/23/10/2012 αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου.

 

 • 13. Παράταση εκμίσθωσης κτηρίου.

 

 • 14. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ.  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή