ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Σκιάθος  15/11/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ.:   9720

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  16η  Νοεμβρίου   2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. σε έκτακτη, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1. Λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος της συγκέντρωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή