ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  26/10/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ.:  9261

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 30η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • 1. Έκφραση γνώμης προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών , ανά κατηγορία, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α' και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β'.

 

  • 2. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

  • 3. Καταστήματα που λειτουργούν καθ' υπέρβαση αδείας - τροποποίηση υγ. όρων.

 

  • 4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων.

 

  • 5. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

  • 6. Έγκριση της 29/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

  • 7. Έγκριση της 34/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

  • 8. Έγκριση της 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου».

 

  • 9. Έγκριση της 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου».

 

  • 10. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ.  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή