ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  24/08/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 7477

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 31η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2.     Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

3.     Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κινητή καντίνα του ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση Αγία Παρασκευή Σκιάθου. 

 

4.     Εξέταση αίτησης για αποσφράγιση καταστήματος «Αναψυκτήριο-Περίπτερο» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΑΖΟΥ Ο.Ε.  που λειτουργούσε στην περιοχή ΚΟΛΙΟΣ, και το οποίο τελεί υπό σφράγιση (Α.Δ. 593/2011),  μετά από ανάκληση της άδειας λειτουργίας του (ΑΔΣ 270/2011)» προκειμένου να μεταβληθεί η χρήση του σε αποθηκευτικό χώρο.

 

5.     Εξέταση αίτησης για αποσφράγιση καταστήματος «Εστιατόριο» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΑΖΟΥ Ο.Ε.  που λειτουργούσε στην περιοχή ΚΟΛΙΟΣ με την αριθμ. 32/28-7-1999 άδεια λειτουργίας, και το οποίο τελεί υπό σφράγιση (Α.Δ. 563/2009),  μετά από βεβαιωμένες παραβάσεις του Α.Τ. Σκιάθου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης με σκοπό έκδοση νέας άδειας.

 

6.     Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANARAMA» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΜΠΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  που αφορά στην ανάκληση της  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας του  ανωτέρω καταστήματος  .

 

7.     Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του)» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΚΑΝΤΙΝΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ με διακριτικό τίτλο   «BANANΑ  BEACH» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  που αφορά στην ανάκληση της  άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας του  ανωτέρω καταστήματος .

 

8.     Λήψη απόφασης για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος, λόγω παραβίασης  σφράγισης».

 

9.      Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος λόγω      τροποποίηση υγ. όρων (υπέρβαση αριθμού τραπ/των).

 

10.                                                                                                                                                                                                             Επανέκδοση απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

 

11.                                                                                                                                                                                                             Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

12.                                                                                                                                                                                                            Εισηγητική έκθεση β’ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

13.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης και Λήξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

14.                                                                                                                                                                                                              Συμπληρωματική μεταβολή με ενσωμάτωση είκοσι πέντε θέσεων τακτικού προσωπικού  στο  σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Σκιάθου, όπως ψηφίστηκε με την αρ.187/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

15.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση – Ανάπλαση οδού Ευαγγελιστρίας από οδό Παπαδιαμάντη έως οδό Μιαούλη και παρόδου κάθετης στην οδό Ευαγγελιστρίας».

 

16.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

17.                                                                                                                                                                                                             Αποδοχή της υπ’ αριθ. 2/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] προϋπολογισμού δαπάνης 14.314,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%) και έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής.

 

18.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 

19.                                                                         ‘Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

20.                                                                                                                                                                                                             Τροποποίηση της με αρ. 24/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.

 

21.                                                                                                                                                                                                             Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Σκιάθου.

 

22.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

23.                                                                                                                                                                                                             Απολογισμός – ισολογισμός οικονομικών ετών 2008, 2009, 2010, και 2011 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

24.                                                                                                                                                                                                             Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

25.                                                                                                                                                                                                             Διαγραφή οφειλής από τον  620/2012 χρηματικό κατάλογο της εταιρίας ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣ.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε.

 

26.                                                                                                                                                                                                             Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την εκδήλωση "ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ".

 

27.                                                                                                                                                                                                             Διαγραφή οφειλής από τον 660/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 1135,79 ευρώ του  ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

 

28.                                                                                                                                                                                                             Διαγραφή οφειλής από τον 670/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 354,45 ευρώ του ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

29.                                                                                                                                                                                                             Εξέταση της υπ΄αριθ. 6927/08-08-2012 αιτήσεως του κ. Καραστατήρα Γεωργίου.

 

30.                                                                                                                                                                                                              Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή