ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σκιάθος  17/07/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.:   6277

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  18η  Ιουλίου  2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών.

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή