ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  29/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:  5551

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 4η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • 1. Συμπληρωματική μεταβολή της αρ. 130/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Λήψη απόφασης για διορθώσεις στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου» αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού από το καταργημένο Νομικό Πρόσωπο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ. (εξ αναβολής).

 

  • 2. Tροποποίηση της αρίθ. 93/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: (λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2012) ως προς την περίπτωση 1 με συμπλήρωση στήλης με το συνολικό ποσό χρέωσης σύμφωνα με τις αιτήσεις των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις δηλώσεις τιμών του ΕΟΤ για το έτος 2012. (εξ αναβολής).

 

  • 3. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μαρίας - Αγγελικής Πασχαλίδου στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου, με την ειδικότητα του βρεφονηπιοκόμου για δύο μήνες, από Αύγουστο έως Σεπτέμβριο 2012, μετά από την με αριθ. 5216/21-6-2012 αίτηση της.

 

  • 4. Εξέταση της υπ' αρίθ. 5127/20-06-2012 αίτησης δεκαεπτά επιχειρηματιών της Σκιάθου (εξ αναβολής).

 

  • 5. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Κύλιση στην Αρχή