ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  22/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:  5252

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 2. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κινητή καντίνα του Καλφούντζου Νικολάου του Σωτηρίου (νόμιμος εκπρόσωπος της Ν. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ - Φ. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην περιοχή ΚΡΑΣΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 

 • 4. Εξέταση της υπ' αρίθ. 5127/20-06-2012 αίτησης είκοσι επιχειρηματιών της Σκιάθου.

 

 • 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

 • 6. Καθορισμός τροφείων από 01/06/2012 και στο εξής, στον παιδικό σταθμό Δ. Σκιάθου.

 

 • 7. Καθoρισμός ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Σκιάθου έτους 2012.

 

 • 8. Συμπληρωματική μεταβολή της αρ. 130/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Λήψη απόφασης για διορθώσεις στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου» αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού από το καταργημένο Νομικό Πρόσωπο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.

 

 • 9. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου (ΦΕΚ 624/03-04-2009) αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού από το καταργημένο Νομικό Πρόσωπο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.

 

 • 10. Ορισμός μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων.

 

 • 11. Tροποποίηση της αρίθ. 93/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: (λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2012) ως προς την περίπτωση 1 με συμπλήρωση στήλης με το συνολικό ποσό χρέωσης σύμφωνα με τις αιτήσεις των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις δηλώσεις τιμών του ΕΟΤ για το έτος 2012.

 

 • 12. Ορθή επανάληψη της 144/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη δράση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βορείων Σποράδων» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 [Πρόσκληση 053 (Α.Π. 1874 / 17.04.12) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τον ορισμό συντονιστή εταίρου.

 

 • 13. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 4656/8-6-2012 αίτησης του Χρυσομάλλη Ιωάννη του Παντελή περί χορήγησης νέας άδειας για την άγονη συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθος - Κουκουναριές.

 

 • 14. Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο, για εποχική χρήση ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη περιοχή «Βασιλιάς» του Δήμου Σκιάθου.

 

 • 15. Τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στάθμευσης - πεζοδρόμησης της πόλης της Σκιάθου.

 

 • 16. Διαγραφή κλήσης (Κ.Ο.Κ.) από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο.

 

 • 17. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

Κύλιση στην Αρχή