ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  01/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:  4478

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

 

1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 6η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  

 • 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

 • 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 135/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα έντυπα των συνεδρίων «Πράσινη Χημεία για το περιβάλλον, την υγεία και την Ανάπτυξη» 3-5/2012 και « 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας» 8-10/9/2012 στη Σκιάθο».

 

 • 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου με διαφημιστική καταχώρηση στον Ρουμανικό τουριστικό κατάλογο ΄INSULA SKIATHOS΄».

 

 • 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € στον Κ.Α. 00.6431 σύμφωνα με την 136/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση ‘THE TASTE OF GREECE COMES TO LONDON''».

 

 • 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € στον Κ.Α. 00.6734 σύμφωνα με την 139/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3531/7-5-2012 αίτησης του Α.Ο. Σκιάθου για επιχορήγηση από τον Δήμο Σκιάθου.

 

 • 7. Ορθή επανάληψη της 82/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κου Αθανασίου Ζλατούδη στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ 19 -22 Μαρτίου 2012 που προέκυψε και πραγματοποιήθηκε μετά την από 12 Μαρτίου πρόσκληση του οργανισμού "Local Government Economic Services Ltd",» και ψήφιση πίστωσης πόσου 1.241,50 € στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

 • 8. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 3935/16-5-2012 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΕ», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντώναρο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου.

 

 • 9. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 3956/17-5-2012 αίτησης της Κανταράκια Κυριακής του Θεοδώρου.

 

 • 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

 

 • 11. Λήψη απόφασης για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στον Δήμο Σκιάθου.

 

 • 12. Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας σύμφωνα με την αρ. οικ. 21762/30-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εξαίρεση προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ λόγω αναστολής των διαδικασιών εν όψει των βουλευτικών εκλογών.

 

 • 13. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 4224/25-5-2012 αίτησης του Γ.Σ. Σκιάθου.

 

 • 14. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου» του ΕΟΤ προϋπολογισμού 835.358,00€.

 

 • 15. Λήψη απόφασης ορισμού ως φορέα υλοποίησης του έργου «Οικοτουριστικές Διαδρομές Δήμου Σκιάθου» τον ΕΟΤ.

 

 • 16. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Κύλιση στην Αρχή