ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  21/05/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:  4068

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»,σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 25η Μαΐου   2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 • 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 2. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 3. Λήψη απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

 

 • 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. 3618/9-5-2012 αίτησης του κ. Πατσά Ιωάννη για τροποποίηση της 50/2005 Α.Δ.Σ. περί: Κανονιστική απόφαση του Δήμου Σκιάθου που αφορά στην αισθητική και την εν γένει λειτουργία της παραλίας Σκιάθου.

 

 • 5. Διόρθωση - συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 72/2012 για τον καθορισμό χρονικής διάρκειας μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου.

 

 • 6. Λήψη απόφασης για διορθώσεις στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου.

 

 • 7. Έγκριση της 58/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη χρέωση βυτιοφόρων οχημάτων για χρήση της ΕΕΛ Ξανέμου.

 

 • 8. Έγκριση της 13/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά την αλλαγή του τέλους επανασύνδεσης υδρομέτρου λόγω χρέους.

 

 • 9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα έντυπα των συνεδρίων «Πράσινη Χημεία για το περιβάλλον, την υγεία και την Ανάπτυξη» 3-5/2012 και « 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας» 8-10/9/2012 στη Σκιάθο».

 

 • 10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου με διαφημιστική καταχώρηση στον Ρουμανικό τουριστικό κατάλογο ΄INSULA SKIATHOS΄.

 

 • 11. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση ‘THE TASTE OF GREECE COMES TO LONDON''.

 

 • 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

 • 13. Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Αριθ. απόφασης 108/2012 Οικονομικής Επιτροπής).

 

 • 14. Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους Δήμων που ασχολούνται σε γραφεία εξυπηρέτησης αλλοδαπών.

 

 • 15. Συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ».

 

 • 16. Αποδοχή των όρων της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 1874/17-4-2012 και κωδικό 053 ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού» και έγκριση της υποβολής φακέλου - αίτησης για την εξέταση της επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ».

 

 • 17. Αλλαγή του υπόλοιπου ποσού της χρηματοδότησης του ενταχθέντος έργου στο Πρόγραμμα Θησέας « Κατασκευή έργων πεζοδρομίων και τμημάτων οδών δήμου Σκιάθου».

 

 • 18. Διαγραφή οφειλής ποσού 549,36 € του ΜΠΟΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

 

 • 19. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3449/3-5-2012 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βασίλειο Αλατζά του Παναγιώτη (εξ αναβολής).

 

 • 20. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 2696/10-4-2012 αίτησης του Αθανασίου Σιμαλά του Βασιλείου (εξ αναβολής).

 

 • 21. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3399/2-5-2012 αίτησης του Παύλου Γεωργίου του Δημητρίου.

 

 • 22. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 7753/31-8-2011 αίτησης της ΕΥΡΕΝΙ ΑΕ (εξ αναβολής).

 

 • 23. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 641/24-1-2012 αίτησης του Σουλτάνη Γεωργίου του Αθανασίου.

 

 • 24. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3531/7-5-2012 αίτησης του Α.Ο. Σκιάθου.

 

 • 25. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 3535/7-5-2012 αίτησης του Μαζαράκη Αλέξανδρου, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθυντή ανασκαφής Κεφάλας Σκιάθου.

 

 • 26. Απευθείας εκμίσθωση του Ανοιχτού Θεάτρου στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μπούρτζι για καλλιτεχνικούς σκοπούς.

 

 • 27. Εξέταση του υπ. αριθ. 2789/9-4-2012 εγγράφου του πολιτιστικού συλλόγου «Η Σκιάθος» περί του Νόμου 4002 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημόσιο νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

 

 • 28. Μετακινήσεις.

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Κύλιση στην Αρχή