ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος  28/09/2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.:  8470

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 3η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • 1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Δημοτικού συμβούλου κου Α. Πασχάλη από όλες τις Δημοτικές Επιτροπές είτε συμμετέχει ως μέλος είτε ως Πρόεδρος, κατόπιν της υπ. αριθ. 8130/17-09-2012 αιτήσεως του.

 

 • 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 3. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 • 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. 8143/17-09-2012 αιτήσεως της κ. Κατσικίδου Ιωάννας.

 

 • 5. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ( λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων της λειτουργίας του) του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο «GRILL» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας SARRACINO CIRO του SALVATORE.

 

 • 6. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ( λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων της λειτουργίας του) του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκετε στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΝ» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΜΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ.

 

 • 7. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος λόγω τροποποίηση υγ. όρων (υπέρβαση αριθμού τραπ/των) του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που βρίσκετε στην περιοχή Αεροδρομίου στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (εξ αναβολής).

 

 • 8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 

 • 9. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Σχολείο Τουρισμού.

 

 • 10. Λήψη απόφασης για δημιουργία Εσπερινού ( Γενικού ή Επαγγελματικού / Τεχνολογικού) Λυκείου στη Σκιάθο.

 

 • 11. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για το 2/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου & για το Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου».

 

 

 • 13. Ορθή επανάληψη της με αρ. 213/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου που αφορά τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ.

 

 • 14. Διαγραφή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού.

 

 • 15. Διαγραφή οφειλής από τον 612/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 ευρώ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

 • 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και διαγραφές οφειλών.

 

 • 17. Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009.

 

 • 18. Μετακινήσεις.

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ
Κύλιση στην Αρχή