ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 02/07/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

42η/02.07.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.986,91 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για δύο χορδίσματα, μεταφορά πιάνου καθώς και την συντήρηση της ουράς του πιάνου.

Α.Δ.Ε 224/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.986,91 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω δράσεων στη Γαλλία.

Α.Δ.Ε 225/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Α) Έγκριση του 8553/28-06-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 208/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης μουσικοθεατρικής παράστασης Μήδεια του Georg Benda, με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια, προϋπολογισμού 17.360,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 226/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 8553/28-06-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 208/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης μουσικοθεατρικής παράστασης Μήδεια του Georg Benda, με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια, προϋπολογισμού 17.360,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: ΦΟΡΜΙΞ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΚΧ.

4

Α) Έγκριση του 8485/27-06-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 209/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση, προϋπολογισμού 8.400,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 227/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 8485/27-06-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 209/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση, προϋπολογισμού 8.400,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ.

5

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους με α/α: 1139, 1192, 1194, 1208, 1209, 1216 και 1239 έτους 2024 ποσού 275,00 ευρώ από κλήσεις ΚΟΚ.

Α.Δ.Ε 228/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη διαγραφή των οφειλομένων ποσών για τους λόγους που αναγράφονται στην στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ».

Β) Τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού από τον οφειλέτη, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή