ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/07.06.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Α.Δ.Ε 190/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου, έμπροσθεν του ακινήτου "Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου" για τη χρήση αναψυκτήριων περιπτέρων
2

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α.Δ.Ε 191/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου, έμπροσθεν του ακινήτου "Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου" για τη τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

3

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Α.Δ.Ε 192/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου, έμπροσθεν του ακινήτου "Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου" για τη τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

4

Αποδοχή της Πρόσκλησης με Κωδικό : ΔΡΑΣΗ 16931/25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   ΣΤΙΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   ΠΑΡΑΛΙΕΣ”   με   Τίτλο   : “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU

Α.Δ.Ε 193/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.ΤηνΑποδοχή τωνΌρωντηςΠρόσκλησηςυποβολήςαπό τουςΔήμουςαιτήσεων χρηματοδότησηςμεΚωδικό:ΔΡΑΣΗ16931/25-10-2023ΠρογράμματοςΚρατικήςΕνίσχυσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗΚΑΙΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΣΤΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣΠΑΡΑΛΙΕΣ» με Τίτλο : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» του Υπουργείου Τουρισμού, και Συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου και Υποβολής Πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση έργου με τίτλο με Τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» της πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα», ΣΤΟΝΑΞΟΝΑΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΚΑΙΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,στοπλαίσιοΕθνικούΣχεδίουΑνάκαμψηςκαιΑνθεκτικότητας «Ελλάδα»,μετηνΧρηματοδότησητηςΕ.Ε.-NextGenerationEU.

  1. Την Εξουσιοδότηση τουΔημάρχουΣκιάθουκ. Τζούμα Θεόδωρου, ωςΝομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου, για την υπογραφή και υποβολή του σχετικού αιτήματος ένταξης της πρότασης για χρηματοδότηση έργου με τίτλο με Τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΣΤΙΣΠΑΡΑΛΙΕΣΤΟΥΔΗΜΟΥΣΚΙΑΘΟΥ»τηςανωτέρω πράξηςμετίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑκαιεγκατάστασηημι-μόνιμωνυποδομώνσεπαραλίεςτηςχώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα» στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

  1. Τον Ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συλλογής προσφορών για το προτεινόμενο προς ένταξη και χρηματοδότηση έργο του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ, όπου προτείνονται :

Τον κ Χρήστο Σταματίου / ως Πρόεδρο

Την κ. Ιωάννα Καλογιάννη

Την κ. Αικατερίνη Φιλαρέτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή