ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 04/07/2024

                 Αρ. πρωτ: 8952

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 09 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.Α) Έγκρισης διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 4.567,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 8806/03-07-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

 1. 2.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία "του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη ηχητική κάλυψη της μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής.

 

 1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κηπουρικής.

 

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία.

 

 1. 5.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.03 «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» (με ιδιότητα νομικού προσώπου»του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

 

 1. 6.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».

 

 

 1. 7.Αποδοχή τεσσάρων (4) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών και το Πράσινο Ταμείο, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2024.

 

 1. 8.Αποδοχή έξι (6) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024.

 

 1. 9.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ

 

 1. 10.Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 150,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο αυθημερόν στις 10/7/2024 ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας στο Βόλο, με τίτλο: « Διαχείριση παράκτιας ζώνης – διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία» την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή