ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΣΚΙΑΘΟΣ 26/4/2011
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2869
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                             ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182
ΦΑΚΕΛΟΣ  0595  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΨΙΛΙΚΑ-ΕΙΔΗ του άρθρου 47 της Α1β/8577/83Υ.Δ.)  1.  Έχοντας υπ'όψιν:α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 231Α/2006)   "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α/1995) γ. Την αριθμ. 1990/14-4-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της αρμόδειας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και                         Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006),ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας          καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.στ. Την από 30/03/11  αίτηση του ΤΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ( ΨΙΛΙΚΑ-ΕΙΔΗ του άρθρου 47 της Α1β/8577/83 Υ.Δ.)του/της ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που βρίσκεται στην οδό ΕΘΝΑΡΧΟΥ    ΜΑΚΑΡΙΟΥ περιοχή Σκιάθοςτου Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή