ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΣΚΙΑΘΟΣ 5 Απρίλιος 2011 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2364ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165ΦΑΚΕΛΟΣ  0056    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ 1.- Έχοντας υπόψηα. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 231Α/2006)    "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α/1995) γ. Την αριθμ. 3252/13-7-2006 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της αρμόδειας   Υγειονομικής Υπηρεσίας.δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης & της 10551/2007 ΚΥΑ.ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.ζ. Την από 5/04/11  αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την μεταβίβαση του καταστήματος ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ από τον ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ του/της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που βρίσκεται στην οδό ΑΝΤΙΠ/ΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥ περιοχή Σκιάθοςτου Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον  ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή