ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  Σκιάθος,   5 /9 /2019
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 8135
ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ.Αποφ.429
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ
ΤΗΛ.2427350137
Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr            

ΘΕΜΑ:   Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων &Μεταβίβαση   αρμοδιοτήτων.

                                                                          Ο Δήμαρχος Σκιάθου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.2890/20.3.2013/ΦΕΚ Β 630) για τον Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 6088 κατοίκους.
6.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
7.την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

                                                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σκιάθου με θητεία από 5 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ) μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!» , κ. Λιακόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
3.Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών:
α) Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,
β) Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και Κοινωφελείς Οργανισμούς, κτλ,
γ)Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,
δ)Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ,  που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
4. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. 
5.Την εποπτεία - αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου &Διεκπεραίωσης.
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
- την τέλεση πολιτικών γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
-τον έλεγχο της μισθοδοσίας όλου του προσωπικού
-Τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών τού Δήμου.
-Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου :

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.τον Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!», κ. Τσανάκα Ιωάννη του Μιχαήλ, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών προγραμμάτων, Υποδομών και Τεχνικών έργων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

-την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
-την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου Δημάρχων 2020.
-την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
-την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονούμενων μελετών και εκτελουμένων έργων.
-την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
-τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία τού αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
 -την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
-τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του Δημαρχείου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων τού Δήμου. 

3. τον Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!», κ. Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας &του Περιβάλλοντος

- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Συγκεκριμένα:

- αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
-διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
- καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
-καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας
- λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος
- καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

4. τον Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!», κ. Μαθηνό Διαμαντή του Μιχαήλ, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής
-την αναζήτηση και προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών
-την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου
-την ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΕΟΤ ,το Υπουργείο Τουρισμού και άλλους αρμόδιους φορείς για την προώθηση ζητημάτων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας με σκοπό την ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος.

Β. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες ο κάθε Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ε . Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος διατηρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες :

  1. την εποπτεία και την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας και
  2. είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας .
  3. Παραμένει αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, παιδείας, δια βίου μάθησης και Σχολικών Επιτροπών (Ως επιμέρους αρμοδιότητες θα κατανεμηθούν με νέα Απόφαση Δημάρχου).

                                                                                                   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                          ΤΖΟΥΜΑΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή