ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 17/07/2017

                  Αρ. πρωτ.:  7024

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (μετά από αναβολή) της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παροχή νομικών συμβουλών, κατόπιν μελέτης του σχετικού φακέλου, για τη λήψη αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 περί της δυνατότητας συνέχισης απασχόλησης εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, με τροποποίηση του ΟΕΥ, σύνταξη σχετικού σχεδίου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου σε Συμβούλιο, επί της από 02-05-2017  αιτήσεως της εταιρείας «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.».
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.940,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την προμήθεια υδραυλικών  υλικών  για  τη συντήρηση  του  παιδικού  σταθμού  του  Δήμου  Σκιάθου.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή KARCHER.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00€ στον ΚΑΕ 20-6263 για την επισκευή των οχημάτων ΚHΗ 3043, ΚΗΥ 9295, ΚΗΙ 4643, ΚΗΙ 4590, ΚΗΥ 9204, ΚΗΙ 8464 και ΚΗΗ 3139.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 60,00€ στον ΚΑΕ 30-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗH 3126.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ στον ΚΑΕ 20-6671.01 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗY 9204.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον ΚΑΕ 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με πλειοδότες α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης και β) που δεν έχουν τηρήσει τους όρους της σύμβασής τους.
 1. Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6054/22.06.2017 αίτησης της Σταμέλου Αρετής.
 1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων