ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 30 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

43η/30.10.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2017 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 10905/23.10.2017 πρακτικό Αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών και ελέγχου πληρότητας αυτών του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών.

Α.Ο.Ε. 311/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το υπ’ αριθ. 10905/23-10-2017 πρακτικό και κατακυρώνεται ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2017» ως προς το τμήμα των λιπαντικών στον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

  Λήψη απόφασης για επικύρωση των αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δύο δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 11033/25.10.2017 πρακτικό Αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

Α.Ο.Ε. 312/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το υπ’ αριθ. 11033/25.10.2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με την πρόκριση των  προσφορών των

1) « Viomecal » Αρσενόπουλος Δημήτριου

2)  Αλέξιος Κιούλου του Θεοδώρου

3)   Καφεστίδης Ι. Νικόλαου .

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για την παρακολούθηση on line σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 313/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ