ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 17 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

41η/17.10.2017 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00€ στον ΚΑΕ 35-6662 για την προμήθεια υλικών για τοποθέτηση πινακίδων σε δρόμους πεζοπορίας.

Α.Ο.Ε. 295/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

900,00€ στον ΚΑΕ 35-6662.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση).

Α.Ο.Ε. 296/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή.

  Λήψη απόφασης για ανάκληση της αρ. 278/2017 ΑΟΕ.

Α.Ο.Ε. 297/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 278/2017 ΑΟΕ και αποδεσμεύεται το ποσό των

7.100,00€ από τον ΚΑΕ 20-6671.03.

  Έγκριση πάγιας προκαταβολής (4ος κύκλος 2017).

Α.Ο.Ε. 298/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495.

B. Έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον ΚΑΕ 20-6414 για τη μεταφορά δύο υποβρύχιων αντλιών από Αθήνα που είχαν σταλεί για επισκευή.

Α.Ο.Ε. 299/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον ΚΑΕ 20-6414.

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ στον ΚΑΕ 20-6414 για τη μεταφορά δύο μπουκαλών του γερανού του οχήματος ΚΗΥ 9272 από Αθήνα που είχαν σταλεί για επισκευή.

Α.Ο.Ε. 300/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00€ στον ΚΑΕ 20-6414.

  Λήψη απόφασης ρύθμισης οφειλών του Ν.4483/2017 (Γιαννόπουλος).

Α.Ο.Ε. 301/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη ρύθμιση των οφειλών, του οφειλέτη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από τις 16.10.2017 έως τις 18.10.2017.

Α.Ο.Ε. 302/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνη στη Σκόπελο από τις 18.10.2017 έως τις 20.10.2017.

Α.Ο.Ε. 303/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

300,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ