ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ